Warunki Dostawy Romipol Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Warunki Dostawy znajdują zastosowanie do wszelkich ofert, dostaw i świadczeń Romipol sp. z o.o. (w dalszej części zwaną „Dostawcą”) i są częścią składową każdej umowy. Niniejsze Warunki Dostawy obowiązują jedynie w odniesieniu do dostaw realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze Warunki Dostawy nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy zamawiający jest konsumentem.
  2. Niniejsze Warunki Dostawy mają pierwszeństwo przed wszelkimi ogólnymi warunkami stosowanymi przez Zamawiającego. Odmienne od niniejszych ogólne warunki Zamawiającego, których zastosowanie niniejszym zostaje wyraźnie wyłączone, nie mają mocy wiążącej także w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu ze strony Dostawcy. Dotyczy to również przypadku, w którym Dostawca wiedząc o odmiennych warunkach Zamawiającego zrealizował na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń.
  3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków Dostawy, a także umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia ze strony Dostawcy.
  4. Niniejsze Warunki Dostawy tracą moc z chwilą opublikowania nowych warunków dostawy na stronie internetowej www.romipol.pl lub z chwilą dostarczenia nowych warunków dostawy Zamawiającemu.
 2. Oferta
  1. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w szczególności ilustracje, rysunki, dane dotyczące wagi i rozmiaru są miarodajne jedynie w przybliżeniu, chyba, że zostały wyraźnie określone jako wiążące.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie w stosunku kosztorysów, rysunków oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu w związku z zawarciem umowy. Dokumenty te są przeznaczone na cele danej umowy i nie mogą być bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy w całości lub części powielane lub udostępniane osobom trzecim.
  3. W odniesieniu do dokumentów przekazywanych Dostawcy przez Zamawiającego, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw własności przemysłowej osób trzecich. W przypadku naruszenia tych praw Zamawiający zobowiązany jest zwolnić Dostawcę z roszczeń osób trzecich oraz naprawić szkodę wyrządzoną Dostawcy. Projekty określone przez Zamawiającego jako poufne Dostawca może udostępnić osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego.
 3. Zawarcie umowy
  1. Zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych postanowień niniejszych warunków Dostawy umowa dostawy zostaje zawarta, o ile Dostawca w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamówienia zawierającego wszelkie konieczne elementy umowy dostawy (w szczególności określenie zamawianego towaru i jego ilości, terminu dostaw), potwierdzi pisemnie wyraźnie jego przyjęcie. W przeciwnym wypadku zamówienie traci moc z upływem w/w 7-dniowego terminu. W przypadku gdy potwierdzenie zamówienia będzie zawierać zmiany w stosunku do zamówienia złożonego przez Zamawiającego, umowę dostawy uznaje się za zawartą, o ile w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia Zamawiający nie cofnie zamówienia.
  2. Uzupełnienia i zmiany zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego – także zgodnie z pkt. III.1 uznaje się za nowe zamówienie. W tym przypadku umowę dostawy uznaje się za zawartą, o ile w terminie 7 dni roboczych przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami pkt. III .W przeciwnym wypadku zamówienie zmienione lub uzupełnione przez Zamawiającego traci moc z upływem w/w 7-dniowego terminu.
 4. Zakres dostawy
  1. Zakres dostawy określa pisemne potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę.
  2. Dopuszcza się dostawy częściowe. Dostawy częściowe mogą być odrębnie fakturowane.
  3. Dostawca udostępnia wzorce produktów jedynie za dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Dostawcy.
 5. Dostawy zwiększone i zmniejszone. Dostawy na żądanie.
  1. Dostawy zwiększone lub zmniejszone dopuszcza się w granicach do 10%.
  2. Dostawy na żądanie będą realizowane w osobno uzgodnionych terminach i ilościach i będą rozliczne każdorazowo według aktualnie obowiązującego cennika Dostawcy.
 6. Cena i płatności.
  1. W przypadku braku wyraźnych odmiennych uzgodnień ceny są cenami według formuły EXW zgodnie z Incoterms 2000, z tym zastrzeżeniem, iż zawierają w sobie koszty załadunku jednakże nie zawierają kosztów opakowania. Ceny powiększane są każdorazowo o stawkę VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. W przypadku braku wyraźnych odmiennych uzgodnień, wszelkich płatności – także w przypadku dostaw częściowych – Zamawiający dokonuje bez potrąceń (opłaty bankowe, itp.) w terminie ustalonym z Dostawcą na wystawionej fakturze . W przypadku braku zapłaty w tym terminie Zamawiający popada w opóźnienie, bez konieczności wykazywania innych przesłanek. Od dnia popadnięcia w opóźnienie Dostawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie W przypadku stwierdzenia wyższej szkody, Dostawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia z dodatkowym roszczeniem odszkodowawczym.
  3. Niezależnie od wskazań Zamawiającego płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności. W przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, Dostawcy przysługuje niezależnie od wskazań Zamawiającego prawo zaliczenia dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na poczet odsetek, a na końcu na poczet wierzytelności głównej.
  4. W przypadku nowych klientów Dostawca uprawniony jest do uzależnienia dostawy od uiszczenia przez Zamawiającego przedpłaty. W przypadku braku wyraźnych odmiennych uzgodnień, przedpłatę należy uiścić w terminie 14 dni. W przypadku nieuiszczenia przedpłaty w w/w terminie Dostawca uprawniony jest odstąpić od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. VI. Zamawiającemu nie nie przysługują wobec Dostawcy jakiekolwiek roszczenia. W tym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Dostawcę. Powyższe nie narusza prawa dochodzenie przez Dostawcę dalej idących roszczeń odszkodowawczych.
  6. Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności. Prawo do dokonania potrącenia przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w przypadku, gdy przysługująca mu wobec Dostawcy wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub została przez Dostawcę wyraźnie uznana na piśmie.
 7. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia
  • O ile nie uzgodniono wyraźnie, że przedmiot dostawy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Dostawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Zamawiającego następuje w chwili załadunku towaru, także w przypadku jeśli transport dokonywany jest przy użyciu środków transportu Dostawcy. W przypadku opóźnienia się wysyłki towaru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przejście niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy na Zamawiającego następuje z chwilą zaistnienia gotowości towaru do wysyłki.
 8. Termin dostawy
  1. Termin dostawy uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem towar opuści zakład Dostawcy lub Zamawiający zostanie poinformowany o gotowości towaru do wysyłki.
  2. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, niezawinionych przez Dostawcę, nadzwyczajnych okoliczności (takich jak np. spory pracownicze, w szczególności strajk i lokaut, zamieszki, działania organów państwowych, utrudnienia w transporcie, zakłócenia pracy zakładu Dostawcy, opóźnienia w dostawie surowców), uniemożliwiających dostawę zgodną z umową, termin dostawy ulega przesunięcia o okres trwania przeszkody. Powyższe obowiązuje także w przypadku wystąpienia takich okoliczności u podostawców dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wskazane okoliczności także w przypadku, gdy wystąpią one w trakcie już istniejącego opóźnienia. W ważnych przypadkach Dostawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o wystąpieniu i zakonczeniu w/w przeszkód w dostawie.
  3. W przypadku zwłoki w dostawie i wyznaczenia Dostawcy przez Zamawiającego odpowiedniego dodatkowego terminu Zamawiający po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu uprawniony jest odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu zwłoce z odbiorem towaru.
  4. Z zastrzeżeniem postanowień Pkt. XI niniejszych Warunków Dostawy, wyklucza się jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego wobec Dostawcy w przypadku zwłoki w dostawie lub odstąpienia od umowy, o których mowa w Pkt. VIII.3 niniejszych Warunków Dostawy, chyba, że umowa stanowi inaczej.
 9. Zastrzeżenie prawa własności
  1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności towaru. Własność dostarczonych towarów przechodzi na Zamawiającego dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec Dostawcy z tytułu łączących Zamawiającego i Dostawcę stosunków handlowych, w tym należności przyszłych, powstałych także z umów zawartych jednocześnie lub w okresie późniejszym. W przypadku naruszenia umowy przez Zamawiającego, w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie, Dostawca po bezskutecznym upływie uprzednio wyznaczonego odpowiedniego dodatkowego terminu jest uprawniony żądać zwrotu towaru. Wystąpienie z powyższym roszczeniem nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, chyba, że takie oświadczenie zostanie przez Dostawcę wyraźnie złożone na piśmie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Zamawiający. W przypadku zajęcia towaru zastrzeżonego lub innych ingerencji przez osoby trzecie, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o tym fakcie.
  2. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od rynkowych, chyba że pomiędzy Zamawiającym i jego odbiorcami wyłączone zostało prawo przelewu wierzytelności o zapłatę ceny. Zamawiający przelewa na Dostawcę niniejszym już teraz wszelkie powstałe w wyniku odprzedaży towaru wierzytelności wobec odbiorców lub osób trzecich w wysokości wartości towaru zastrzeżonego wynikającej z faktury sprzedaży. Pomimo przelewu wierzytelności Zamawiający jest uprawniony do ich dochodzenia, o ile Zamawiający postępuje zgodnie z umową i nie zachodzi niewypłacalność Zamawiającego. Nie narusza to praw do dochodzenia wierzytelności przez Dostawcę - jednakże Dostawca zobowiązuje się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Zamawiający terminowo wywiązuje się wobec Dostawcy ze swoich płatniczych zobowiązań i nie zachodzi niewypłacalność Zamawiającego. Na żądanie Dostawcy i w wyznaczonym przez niego odpowiednim terminie Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Dostawcę o wszystkich przelanych na Dostawcę wierzytelnościach oraz dłużnikach, przekazać wszelkie dane niezbędne w celu dochodzenia wierzytelności, wydać niezbędne do tego dokumenty i powiadomić dłużników o przelewie wierzytelności.
  3. W przypadku przetworzenia, zmiany lub połączenia zastrzeżonego towaru, Dostawca zastrzega sobie prawo własności na rzeczy przetworzonej lub połączonej. W przypadku, gdy towar zastrzeżony zostanie połączony lub pomieszany z rzeczami nie będącymi własnością Dostawcy, Dostawca nabywa współwłasność w nowo wytworzonej rzeczy w stosunku, jakiemu odpowiada wartość towaru zastrzeżonego do wartości rzeczy w chwili, w której nastąpiło połączenie lub pomieszanie z tą rzeczą. W wymienionych powyżej przypadkach Zamawiający już teraz przenosi niniejszym na Dostawcę prawo współwłasności rzeczy przetworzonych, połączonych lub pomieszanych zobowiązując się jednocześnie do sprawowania nad nimi pieczy. Postanowienia dotyczące towaru zastrzeżonego stosuje się do rzeczy powstałych w wyniku przetworzenia, połączenia lub pomieszania.
  4. W przypadku gdy wartość zabezpieczeń przekroczy o ponad 20% wartość przysługujących Dostawcy wobec Zamawiającego wierzytelności, Dostawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwolnienia zabezpieczenia w tej części, przy czym wybór zwalnianego zabezpieczenia należy do Dostawcy.
  5. Zabezpieczenie przez Zamawiającego zapłaty ceny wekslem pozostaje bez wpływu na zastrzeżenie prawa własności oraz istnienie innych uzgodnionych zabezpieczeń zapłaty ceny.
 10. Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne
  1. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi zawiadomienia Dostawcy o dostrzeżonych wadach, zgodnie z przepisami prawa i/lub niniejszymi Warunkami Dostawy. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę na piśmie w terminie 7 dni roboczych od chwili wydania towaru o widocznych oraz możliwych do wykrycia wadach. O wadach ukrytych Zamawiający powiadamia Dostawcę na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia wykrycia wady. Niedochowanie powyższych terminów powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do danej wady. Podjęcie przez Dostawcę kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usunięcie wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez Dostawcę zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.
  2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania towaru, wadliwego montażu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, naturalnego zużycia, wadliwego lub niedbałego użytkowania, wpływu substancji chemicznych lub zjawisk elektrycznych.
  3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wydania towaru Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia wady Dostawca zobowiązuje się wg własnego wyboru albo wadę usunąć albo dostarczyć towar wolny od wad.
  4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Dostawcy do usunięcia wady albo dostarczenia towaru wolnego od wad lub, gdy towar w pozostałych przypadkach był bez powodzenia naprawiany lub wymieniany, Zamawiający może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, przy czym ewentualne dalej idące roszczenia przysługują Zamawiającemu wyłącznie w zakresie określonym w pkt. XI niniejszych Warunków Dostawy. W przypadku, gdy Zamawiający skutecznie oświadczy, iż korzysta z prawa do obniżenia ceny, wyklucza się prawo do odstąpienia od umowy z powodu tej samej wady. W przypadku wad nieistotnych Zamawiającemu przysługuje wyłącznie prawo do obniżenia ceny.
  5. Części wymienione w związku z naprawą /wymianą wadliwego towaru stają się własnością Dostawcy.
  6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian i napraw towaru podjętych przez Zamawiającego lub osoby trzecie bez zgody Dostawcy.
  7. Z roszczeniami z tytułu rękojmi może wystąpić bezpośrednio wobec Dostawcy tylko Zamawiający; roszczenia te nie mogą być przełożone na osoby trzecie.
  8. Ciężar dowodu, iż wada powstała przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia lub wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej, spoczywa na Zamawiającym.
  9. Niniejsze Warunki Dostawy nie stanowią podstawy do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości towaru lub złożenia zapewnień co do posiadania przez towar określonych właściwości. W odniesieniu do wad prawnych obowiązują uzupełniająco poniższe postanowienia.
  10. W przypadku braku odmiennych uzgodnień, Dostawca spełni swoje świadczenie w stanie wolnym od praw ochronnych i praw autorskich przysługujących osobom trzecim w kraju. Jeżeli pomimo tego zostanie naruszone prawo ochronne lub prawo autorskie osoby trzeciej, Dostawca zobowiązany jest albo uzyskać od osoby trzeciej stosowne prawo do korzystania albo zmodyfikować przedmiot dostawy w taki sposób, aby wyeliminować naruszenie. 0 ile Dostawca nie będzie w stanie zapewnić powyższego na odpowiednich warunkach i bez konieczności poniesienia nadmiernych nakładów zarówno Zamawiający jak i Dostawca są uprawnieni do odstąpienia od umowy.
  11. 1W przypadku wad prawnych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt. X niniejszych Warunków Dostawy, przy czym roszczenia z tego tytułu przysługują Zamawiającemu wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający poinformuje niezwłocznie pisemnie Dostawcę o roszczeniach dochodzonych przez osoby trzecie, Zamawiający nie uznaje bezpośrednio lub pośrednio działań stanowiących rzekome naruszenie praw osób trzecich, Dostawca zachował bez ograniczeń wszystkie środki ochrony swoich praw, a naruszenie prawa nie polega na tym, że Zamawiający korzystał z przedmiotu dostawy w sposób zmieniony lub niezgodny z umową lub przyczyną wady prawnej są wskazówki Zamawiającego.
 11. Odpowiedzialność Dostawcy
  1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Dostawy nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Dostawcy opiera się na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania Dostawcy. Odpowiedzialnością Dostawcy nie są objęte utracone korzyści.
  2. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy wskazane w Pkt XI. niniejszych Warunków Dostawy obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  3. Odpowiedzialność osobista przedstawicieli ustawowych i pracowników Dostawcy oraz osób, którym Dostawca powierzył wykonanie zobowiązania za szkody wyrządzone przez te osoby w ramach ich działalności na rzecz Dostawcy, ogranicza się do przypadków winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność osobista tych osób jest wyłączona.
 12. Utylizacja towarów zużytych
  • Utylizacja towarów zużytych oraz innych rzeczy nie nadających się do wykorzystania jest obowiązkiem Zamawiającego. W przypadku wejścia w życie przepisów stanowiących inaczej, Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z Dostawcą stosowne porozumienie dotyczące utylizacji, przy założeniu, że strony posłużą się w celu spełnienia obowiązku utylizacji osobami trzecimi.
 13. Właściwe prawo. Właściwość sądu
  • Umowa oraz niniejsze Warunki Dostawy podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach naregulowanych niniejszym Warunkami Dostawy zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu cywilnego. Dla zachowania wymogu formy pisemnej wystarczające jest wysłanie pisma faxem lub pocztą elektroniczną. Sądem właściwym jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Dostawcy. Niezależnie od powyższego Dostawca jest uprawniony do pozwania Zamawiającego przed sądem miejsca jego siedziby/zamieszkania.
 14. Odesłanie towaru
  • W przypadku, gdy Zamawiający zamówi niewłaściwe towary, towary te mogą zostać odesłane Dostawcy wyłącznie za pisemną zgodą Dostawcy. Koszty odesłania tego towaru do zakładu Dostawcy ponosi Zamawiający. Przy wystawieniu faktury korygującej Dostawca nalicza Zamawiającemu opłatę manipulacyjną w wysokości 40 PLN netto.
 15. Informacje dla użytkownika zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz dyrektywą 2001 /95/WE
  • Proszę zwrócić uwagę na informacje dla użytkownika, które znajdują się w aktualnym katalogu, w internecie lub zostaną udostępnione na Państwa życzenie przez Dostawcę. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania tych informacji konsumentowi.

Romipol Sp. z o.o. , 34-460 Szczawnica, Szlachtowa, Ul. Słona Młaka 1A

Loading...